X
x جهت سفارش تبليغ در سایت ثامن بلاگ کليک کنيد

یورو و دلار paypal


X بستن تبليغات
X بستن تبليغات
X بستن تبلیغات
X بستن تبليغات
رابطه سبک های دلبستگی وشیوه های مقابله با استرس با خودکارآمدی دختران 18-14 سال منطقه 5 شهر تهران
به وبلاگ ما خوش آمدید - لطفا صفحه را تا پایان مشاهده کنید
رابطه سبک های دلبستگی وشیوه های مقابله با استرس با خودکارآمدی دختران 18-14 سال منطقه 5 شهر تهران

رابطه سبک های دلبستگی وشیوه های مقابله با استرس با خودکارآمدی دختران 18-14 سال منطقه 5 شهر تهران

فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

این پایان نامه برای دانشجویان کارشناسی ارشد و کارشناسی تهیه شده است.

پایان نامه تحصيلي جهت دريافت درجه كارشناسي ارشد روان شناسی

تعداد صفحات :92

فهرست مطالب:

فصل اول : کلیات پژوهش

مقدمه  2

بیان مساله2

اهمیت و ضرورت پژوهش-- 7

هدف ها 8

فرضیه ها 9

تعاریف نظری و عملیاتی9

 

فصل دوم: ادبیات و پیشینه های پژوهش

مقدمه  12

خود کارآمدی12

نظريه بندورا با رويکرد شناختي-اجتماعی: 12

مفهوم خودكارآمدي14

نقش خودکارآمدی15

منابع خودکارآمدي و عوامل مؤثر در ايجاد خودکارآمدي16

ویژگیهای افراد خودکارآمد18

دلبستگی چست؟19

نظریه های مختلف در مورد دلبستگی: 21

سبک های دلبستگی در کودکی : 32

ثبات الگوهای دلبستگی: 35

تلویحات دلبستگی برای رشد بعدی: 36

بیان معنا و مفهوم استرس-- 37

بیان نظريه هاي استرس-- 39

دیدگاه ها و نگرش های مختلف نسبت به مفهوم استرس-- 42

پیشینه های پژوهشی47

پیشینه های داخلی47

پیشینه های خارجی54

خلاصه فصل57

 

فصل سوم : روش پژوهش

مقدمه  60

روش پژوهش-- 60

جامعه آماري60

حجم نمونه آماري60

روش نمونه گيري61

روش و ابزار گردآوري داده ها 61

روش اجرا 64

روش آماري65

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه : 67

توصیف داده ها 67

تحلیل داده ها 68

تحلیل رگرسیون چندگانه68

 

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

پیش گفتار77

خلاصه یافته های پژوهش-- 77

بحث و نتیجه گیری77

محدودیت های پژوهش-- 81

پیشنهادات پژوهشی81

منابع فارسي: 84

منابع انگلیسی88

 

فهرست جداول

 

جدول3-1-ضریب آلفای کرونباخ مربوط به پرسشنامه سبک های دلبستگی هازن و شیور62

جدول (4-1) شاخص هاي توصيفي مربوط به خودکارآمدی، سبک های دلبستگی و شیوههای مقابله با استرس       67

جدول 2-4: خلاصه نتايج آزمون ضريب همبستگي پيرسون بين متغيرها 69

جدول 3-4 خلاصه ضرایب رگرسیون70

جدول 4-4 خلاصه ضرایب رگرسیون72

جدول(5-4):خلاصه ضرایب رگرسيون به منظور بعد پیش بینی خودکارآمدی بر اساس راهبردهای مقابله ای     74

 

چکیده

هدف از پژوهش حاضر پیش بینی خودکارآمدی براساس سبک های دلبستگی و شیوه های مقابله با استرس بود. جامعه آماری در برگیرنده دانش آموزان دختر 18-14 سال منطقه 5 شهر تهران در سال تحصیلی 93-1392 بود که از بین آنها 280 نفر به روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای به عنوان نمونه انتخاب شدند و پرسشنامه های مقیاس دلبستگی بزرگسالان هازن و شیور ، راهبردهای مقابله ای (CSQ)، خودكارآمدي عمومي شرررا تکمیل کردند. پس از آزمون فرضیه ها، با روش ضريب همبستگی پیرسون و تحليل رگرسیون چندگانه، نتایج حاصل نشان دادسبک دلبستگی ایمن با خودکارآمدی همبستگي مثبت و معنادار دارد. حال آن که، همبستگی متغیر دلبستگی ناایمن دوسوگرا با خودکارآمدی منفی و معنادار است. همچنین شیوه مقابله هیجانی و اجتنابی با خودکارآمدی همبستگي منفی و معنادار دارند.

 

کلمات کلیدی: خودکارآمدی ، سبک های دلبستگی، شیوه های مقابله با استرس

 

مقدمه

ادراك و باور به توانمندي خود، نقش تعيين كننده اي براي انجام هر عمل و رفتار دارد ، بنابراين باور به خود کارآمدي به عنوان تعيين كننده ي اينكه فرد در يك موقعيت چگونه رفتار خواهد كرد پيش بيني كننده افكار و عواطف تجربه شده در آن موقعيت مي باشد(بندورا[1]، 1986). بر طبقنظريه شناختي – اجتماعي باور به کارآمدي، اساس و پايه فعاليت انسان است و زندگي افراد توسط این باور شخصي هدايت مي شود. كليهكاركردهاي روانشناسي متأثر از انتظارات خودکارآمدي[2] است (بندورا، 2005). افراد دارای خودکارآمدی بالا از نقاط قوت و ضعف خود مطلع اند،آنها اهداف واقع بینانه انتخاب می کنند،واز خود انتظارات معقولی دارند واز مزایای استفاده از مقابله متمرکز بر مشکل، در مقابل مقابله متمرکز برهیجان آگاه هستند. افراد دارای خودکارآمدی بالا بسیار جرات مند و اجتماعی هستند و از عزت نفس بالایی برخوردارند ونیز کنترل بیشتری بر زندگیشان دارند.کارایی شخصی زیاد ترس از شکست را کاهش می دهد، سطح آرزوها را بالا می برد و توانایی های مساله گشایی وتفکر تحلیلی را بهبود می بخشد(کار[3]، 1387).

با وجود پیامد های خودکارآمدی، پژوهش های انگشت شماری در این خصوص در داخل کشور انجام شده است. با توجه به ارزش زمان و اهمیت آن در دنیای واقعی امروزی، بررسی عوامل زمینه ساز خودکارآمدی از اهمیت خاصی برخوردار خواهد بود.بر همین اساس دراین پژوهش سبک های دلبستگی[4] و شیوه های مقابله با استرس[5] به عنوان متغیرهایی که ممکن است بر خودکارامدی دانش آموزان موثر باشد مورد بررسی قرار گرفته است.

  

بیان مساله

خودکارآمدی و عوامل مؤثر بر آن سال ها است که در کانون توجه روان شناسان پرورشی و دیگر کارشناسان آموزش و پرورش جای دارد. در سال های گذشته، راستای نگرش کارشناسان و پژوهش گران در این زمینه، از عوامل رفتاری به سوی ریشه های شناختی معطوف گردیده است. در میان این دیدگاه ها، دیدگاه شناختی  اجتماعی عوامل تعیین کننده رفتار را از لحاظ شناختی، فراشناختی، و انگیزشی بررسی می کند، نگاه های بسیاری را به سوی خود متوجه کرده است (آندرسون  و استین[6] ،2013 ).

بندورا ( 1997 ) از نظریه پردازان دیدگاه شناختی  اجتماعی است که سازوکارهای تأثیرگذار بسیاری را بررسی کرده است .وی در میان سازوکارهای تأثیرگذار، هیچ کدام را در کنترل کارکرد پرنفوذتر از خودکارآمدی و باورهای افراد از توانایی خود نمی داند( پاجارس[7] 1997؛ پینت ریج، روسر، و دوگروت[8]، 1994). از سوی دیگر، وی بر آن است که خودکارآمدی هم چون عاملی شناختی  انگیزشی، دارای نقشی پرمایه در پدیدآوری تفاوت های فردی و جنسیتی در گستره ی کارکرد و پیشرفت افراد است (بندورا ، 2001 ).

بندورا خودکارآمدی را دریافت و داوری فرد درباره ی مهارت ها و توان مندی های خود برای انجام کارهایی که در موقعیت های ویژه بدان ها نیاز است، تعریف می کند. از سوی دیگر، خودکارآمدی تنها زمانی بر کارکرد تأثیر می گذارد که شخص مهارت های لازم برای انجام کاری ویژه را دارا باشد و برای انجام آن کار به اندازه ی کافی برانگیخته شود ( فراری[9] 1991، برگرفته از پاجارس 1996 ). در حقیقت، خودکارآمدی نقش میانجی گر و آسان ساز را در پیوند میان کنش های شناختی بازی می کند. (بندورا 1997 ؛ بری[10] 1987 ؛ لاریوی[11]1991 ، بر گرفته از بندورا 2001 ).

 


 

رابطه سبک های دلبستگی وشیوه های مقابله با استرس با خودکارآمدی دختران 18-14 سال منطقه 5 شهر تهران

فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

این پایان نامه برای دانشجویان کارشناسی ارشد و کارشناسی تهیه شده است.

پایان نامه تحصيلي جهت دريافت درجه كارشناسي ارشد روان شناسی

تعداد صفحات :92

فهرست مطالب:

فصل اول : کلیات پژوهش

مقدمه  2

بیان مساله2

اهمیت و ضرورت پژوهش-- 7

هدف ها 8

فرضیه ها 9

تعاریف نظری و عملیاتی9

 

فصل دوم: ادبیات و پیشینه های پژوهش

مقدمه  12

خود کارآمدی12

نظريه بندورا با رويکرد شناختي-اجتماعی: 12

مفهوم خودكارآمدي14

نقش خودکارآمدی15

منابع خودکارآمدي و عوامل مؤثر در ايجاد خودکارآمدي16

ویژگیهای افراد خودکارآمد18

دلبستگی چست؟19

نظریه های مختلف در مورد دلبستگی: 21

سبک های دلبستگی در کودکی : 32

ثبات الگوهای دلبستگی: 35

تلویحات دلبستگی برای رشد بعدی: 36

بیان معنا و مفهوم استرس-- 37

بیان نظريه هاي استرس-- 39

دیدگاه ها و نگرش های مختلف نسبت به مفهوم استرس-- 42

پیشینه های پژوهشی47

پیشینه های داخلی47

پیشینه های خارجی54

خلاصه فصل57

 

فصل سوم : روش پژوهش

مقدمه  60

روش پژوهش-- 60

جامعه آماري60

حجم نمونه آماري60

روش نمونه گيري61

روش و ابزار گردآوري داده ها 61

روش اجرا 64

روش آماري65

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه : 67

توصیف داده ها 67

تحلیل داده ها 68

تحلیل رگرسیون چندگانه68

 

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

پیش گفتار77

خلاصه یافته های پژوهش-- 77

بحث و نتیجه گیری77

محدودیت های پژوهش-- 81

پیشنهادات پژوهشی81

منابع فارسي: 84

منابع انگلیسی88

 

فهرست جداول

 

جدول3-1-ضریب آلفای کرونباخ مربوط به پرسشنامه سبک های دلبستگی هازن و شیور62

جدول (4-1) شاخص هاي توصيفي مربوط به خودکارآمدی، سبک های دلبستگی و شیوههای مقابله با استرس       67

جدول 2-4: خلاصه نتايج آزمون ضريب همبستگي پيرسون بين متغيرها 69

جدول 3-4 خلاصه ضرایب رگرسیون70

جدول 4-4 خلاصه ضرایب رگرسیون72

جدول(5-4):خلاصه ضرایب رگرسيون به منظور بعد پیش بینی خودکارآمدی بر اساس راهبردهای مقابله ای     74

 

چکیده

هدف از پژوهش حاضر پیش بینی خودکارآمدی براساس سبک های دلبستگی و شیوه های مقابله با استرس بود. جامعه آماری در برگیرنده دانش آموزان دختر 18-14 سال منطقه 5 شهر تهران در سال تحصیلی 93-1392 بود که از بین آنها 280 نفر به روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای به عنوان نمونه انتخاب شدند و پرسشنامه های مقیاس دلبستگی بزرگسالان هازن و شیور ، راهبردهای مقابله ای (CSQ)، خودكارآمدي عمومي شرررا تکمیل کردند. پس از آزمون فرضیه ها، با روش ضريب همبستگی پیرسون و تحليل رگرسیون چندگانه، نتایج حاصل نشان دادسبک دلبستگی ایمن با خودکارآمدی همبستگي مثبت و معنادار دارد. حال آن که، همبستگی متغیر دلبستگی ناایمن دوسوگرا با خودکارآمدی منفی و معنادار است. همچنین شیوه مقابله هیجانی و اجتنابی با خودکارآمدی همبستگي منفی و معنادار دارند.

 

کلمات کلیدی: خودکارآمدی ، سبک های دلبستگی، شیوه های مقابله با استرس

 

مقدمه

ادراك و باور به توانمندي خود، نقش تعيين كننده اي براي انجام هر عمل و رفتار دارد ، بنابراين باور به خود کارآمدي به عنوان تعيين كننده ي اينكه فرد در يك موقعيت چگونه رفتار خواهد كرد پيش بيني كننده افكار و عواطف تجربه شده در آن موقعيت مي باشد(بندورا[1]، 1986). بر طبقنظريه شناختي – اجتماعي باور به کارآمدي، اساس و پايه فعاليت انسان است و زندگي افراد توسط این باور شخصي هدايت مي شود. كليهكاركردهاي روانشناسي متأثر از انتظارات خودکارآمدي[2] است (بندورا، 2005). افراد دارای خودکارآمدی بالا از نقاط قوت و ضعف خود مطلع اند،آنها اهداف واقع بینانه انتخاب می کنند،واز خود انتظارات معقولی دارند واز مزایای استفاده از مقابله متمرکز بر مشکل، در مقابل مقابله متمرکز برهیجان آگاه هستند. افراد دارای خودکارآمدی بالا بسیار جرات مند و اجتماعی هستند و از عزت نفس بالایی برخوردارند ونیز کنترل بیشتری بر زندگیشان دارند.کارایی شخصی زیاد ترس از شکست را کاهش می دهد، سطح آرزوها را بالا می برد و توانایی های مساله گشایی وتفکر تحلیلی را بهبود می بخشد(کار[3]، 1387).

با وجود پیامد های خودکارآمدی، پژوهش های انگشت شماری در این خصوص در داخل کشور انجام شده است. با توجه به ارزش زمان و اهمیت آن در دنیای واقعی امروزی، بررسی عوامل زمینه ساز خودکارآمدی از اهمیت خاصی برخوردار خواهد بود.بر همین اساس دراین پژوهش سبک های دلبستگی[4] و شیوه های مقابله با استرس[5] به عنوان متغیرهایی که ممکن است بر خودکارامدی دانش آموزان موثر باشد مورد بررسی قرار گرفته است.

  

بیان مساله

خودکارآمدی و عوامل مؤثر بر آن سال ها است که در کانون توجه روان شناسان پرورشی و دیگر کارشناسان آموزش و پرورش جای دارد. در سال های گذشته، راستای نگرش کارشناسان و پژوهش گران در این زمینه، از عوامل رفتاری به سوی ریشه های شناختی معطوف گردیده است. در میان این دیدگاه ها، دیدگاه شناختی  اجتماعی عوامل تعیین کننده رفتار را از لحاظ شناختی، فراشناختی، و انگیزشی بررسی می کند، نگاه های بسیاری را به سوی خود متوجه کرده است (آندرسون  و استین[6] ،2013 ).

بندورا ( 1997 ) از نظریه پردازان دیدگاه شناختی  اجتماعی است که سازوکارهای تأثیرگذار بسیاری را بررسی کرده است .وی در میان سازوکارهای تأثیرگذار، هیچ کدام را در کنترل کارکرد پرنفوذتر از خودکارآمدی و باورهای افراد از توانایی خود نمی داند( پاجارس[7] 1997؛ پینت ریج، روسر، و دوگروت[8]، 1994). از سوی دیگر، وی بر آن است که خودکارآمدی هم چون عاملی شناختی  انگیزشی، دارای نقشی پرمایه در پدیدآوری تفاوت های فردی و جنسیتی در گستره ی کارکرد و پیشرفت افراد است (بندورا ، 2001 ).

بندورا خودکارآمدی را دریافت و داوری فرد درباره ی مهارت ها و توان مندی های خود برای انجام کارهایی که در موقعیت های ویژه بدان ها نیاز است، تعریف می کند. از سوی دیگر، خودکارآمدی تنها زمانی بر کارکرد تأثیر می گذارد که شخص مهارت های لازم برای انجام کاری ویژه را دارا باشد و برای انجام آن کار به اندازه ی کافی برانگیخته شود ( فراری[9] 1991، برگرفته از پاجارس 1996 ). در حقیقت، خودکارآمدی نقش میانجی گر و آسان ساز را در پیوند میان کنش های شناختی بازی می کند. (بندورا 1997 ؛ بری[10] 1987 ؛ لاریوی[11]1991 ، بر گرفته از بندورا 2001 ).

 


 


برچسب ها : ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
| لینک ثابت | نسخه قابل چاپ | امتیاز :
rss نوشته شده در تاریخ 1393/10/28 و در ساعت : 20:53 - نویسنده : alwaysuptodate
آخرین مطالب نوشته شده
 • مطالب مفید علمی
 • آسانسور – پروژه درس روشهای اجرایی ساختمان
 • آزمایش جریان یکنواخت در کانال های روباز (گزارش آزمایشگاه هیدرولیک)
 • آزمایشگاه هیدرولیک : گزارش آزمایش رینولدز
 • آزمایشگاه هیدرولیک : گزارش آزمایش انواع جریان روباز
 • آزمایش بررسی جریان آب در ونتوری متر
 • آزمایشگاه هیدرولیک : گزارش آزمایش جت آب
 • گزارش آزمایشگاه مکانیک خاک
 • مقاله کاربرد فناوری نانو در جلوگیری از خرابی راه
 • نکات کلیدی رزومه نویسی همراه با نمونه رزومه های کاری
 • روش اجرا و متره سنگ خشکه نما
 • چگونه هر کسی را عاشق خود کنیم
 • آموزش گام به گام و مرحله ای ارسال مقاله ISI به ناشر Elsevier
 • فناوری کریستالی در ساخت بتن
 • Curtain wall دیوار پرده ای – پروژه روشهای اجرایی ساختمان
 • گزارش آزمایش تعیین درصد رطوبت خاک ( آزمایشگاه مکانیک خاک )
 • شاتکریت نسوز
 • گزارش آزمایش تعیین حدود اتربرگ ( آزمایشگاه مکانیک خاک )
 • پیام تبریک سال نو و نوروز 95
 • بسته آموزش درآمد اینترنتی پنجره طلایی
 • Copyright © 2010 by http://alwaysuptodate.samenblog.com